Έντυπα Ανανέωσης

Για ανανέωσή χρειάζονται τα ακόλουθα έντυπα / πιστοποιητικά:

  1. Αίτηση Εγγραφής ή Μεταγγραφής ή Ανανέωσης
  2. Κάρτα Υγείας Αθλητή
  3. Αίτηση Διαπίστευσης για συμμετοχή σε αγώνες

Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κουμπιά μπορείτε να κατεβάσετε τα ανωτέρω έντυπα.

Ακολουθούν Πρότυπα – Οδηγοί συμπλήρωσης των ανωτέρω εντύπων