Έντυπα Εγγραφής

Για την εγγραφή σας χρειάζονται τα ακόλουθα έντυπα / πιστοποιητικά:

  1. Αίτηση Εγγραφής ή Μεταγγραφής ή Ανανέωσης
  2. Κάρτα Υγείας Αθλητή
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599-1986 συγκατάθεση προς ΚΟΕ εναλλακτικά της συγκατάθεσης
  4. Πιστοποιητικό Γέννησης (εκδίδεται από ΚΕΠ ή ηλεκτρονικά από το Πιστοποιητικό γέννησης – Gov.gr (www.gov.gr) )
  5. 1 Ψηφιακή Φωτογραφία Τύπου Ταυτότητας

Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κουμπιά μπορείτε να κατεβάσετε τα ανωτέρω έντυπα.

Ακολουθούν Πρότυπα – Οδηγοί συμπλήρωσης των ανωτέρω εντύπων